نهالستان گردو پایتخت بعنوان معتبرترین مرکز عرضه و توزیع انواع نهال گردو پیوندی و بذری اصلاح شده در کشور پیشرو در عرضه مستقیم و بی واسطه انواع نهال گردو در جملگی شهرها و استانهای کشور بصورت ارسال و دریافت یکروزه امکانپذیر میباشد.